12 องค์เทพเจ้า องค์เทพที่สถิตความเชื่อที่ทั่วโลกนับถือองค์ที่1 พระบรมสารีริกธาตุ

12 องค์เทพเจ้า นับแต่พระโคตมพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ และเผยแผ่พระธรรมวินัยแก่ชาวชมพูทวีป เป็นเวลากว่า 45 ปี ทำให้พระพุทธศาสนาตั้งหลักฐานอย่างมั่นคง ณ ชมพูทวีปกว่าพันปี และพระพุทธศาสนาได้ขยายออกไปทั่วทวีปเอเชียนับแต่นั้นมา

จวบจนพระพุทธองค์มีพระชนมายุใกล้ 80 พรรษา มีพระวรกายชราภาพลงเสมือนคนทั่วไป และหลังจากวันที่ทรงทำการปลงพระชนมายุสังขารได้ 3 เดือน จึงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ระหว่างใต้ต้นสาละคู่ ณ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ ในปัจฉิมยามแห่งราตรีวิสาขปรุณมีเพ็ญเดือน 6 ขณะมีพระชนมายุ 80 พรรษา

ชาวพุทธเชื่อว่าพระบรมสารีริกธาตุเป็นวัตถุแทนองค์พระบรมศาสดาที่ทรงคุณค่าสูงสุดในศาสนาพุทธ เทพเจ้ากรีก 12 องค์ จึงนิยมกระทำการบูชาองค์พระบรมสารีริกธาตุโดยประการต่าง ๆ เช่น การสร้างเจดีย์ เพื่อประดิษฐานพระธาตุไว้สักการะ โดยเชื่อว่ามีอานิสงส์ประดุจได้กระทำการบูชาแด่พระพุทธเจ้าเมื่อยังทรงพระชนม์อยู่

 

12 องค์เทพเจ้า องค์เทพที่สถิตความเชื่อที่ทั่วโลกนับถือองค์ที่2 พระโพธิสัตว์กวนอิมประทานพร

พระองค์ก็ยังทรงเป็นสัญลักษณ์ของพระโพธิสัตว์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตากรุณา ที่ประทับอยู่กลางใจของผู้ศรัทธาจนถึงปัจจุบัน ชาวจีนมีเคล็ดลับสำหรับผู้ที่รู้จักเจ้าแม่กวนอิม ได้บอกว่า ผู้ใดนับถือเจ้าแม่กวนอิม ก็จะไม่สามารถรับประทานเนื้อสัตว์ประเภทเนื้อว้วและควาย และเชื่อกันว่า ถ้าผุ้ใดกัดกินเนื้อวัวควายเข้าไปแม้แต่คำเดียวอาจหมายถึงกินพระเจ้าเมี่ยวจวงโดยแท้

จากวัดพุทธในกรุงปักกิ่ง งดงามด้วยความสูง 3.5 เมตร พระโพธิสัตว์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานพรให้ดับทุกข์ และทุกข์ทั้งปวงทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองเฟื่องฟู เทพแห่งความงาม

 

12 องค์เทพเจ้า องค์เทพที่สถิตความเชื่อที่ทั่วโลกนับถือองค์ที่3 พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า

พระไภษัชยคุรุเป็นที่นับถืออย่างแพร่หลายในหมู่ชาวพุทธมหายาน แต่ไม่มีนิกายเป็นของตนเองอย่างพระอมิตาภะพุทธะ ทรงมีแดนศุทธิไวฑูรย์ที่เหมือนกับแดนสุขาวดีของพระอมิตาภะ นอกจากนี้ในคัมภีร์ไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาสัปตพุทธปูรวปณิธานสูตร กล่าวว่าทรงเป็นหนึ่งในพระไภษัชยคุรุทั้ง 7

ชื่อของเขาหมายถึงพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นนายแพทย์ ซึ่งมีรัศมีที่สวยงามของไพฑูรย์สีน้ำเงิน เทพแห่งความฝัน พระมหาแพทย์ราชา พระพุทธเจ้า พระพุทธรูปแห่งการรักษา เป็นที่เคารพนับถือในหมู่ชาวจีนและชาวทิเบต ตรุษจีน 2022 ปีนี้ มาสวดมนต์ป้องกันโรคระบาดกันเถอะ และให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว

 

12องค์เทพเจ้าองค์เทพที่สถิตความเชื่อที่ทั่วโลกนับถือองค์ที่4 เจ้าพ่อเสือ องค์ตั่วเล่าเอี้ยกง

ขึ้นชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ สวดมนต์ขอพรใดๆ บางคนมาขอพรเกี่ยวกับการค้าขาย เรื่องการขจัดอุปสรรค เสริมอำนาจบารมี ขอโชคลาภ ขอพรให้มีบุตร ฯลฯ ประชาชนมาสักการะตั้วเหลาเอียและเจ้าพ่อเสือ (ซ้าย) เทพแห่งความรัก 

ทุกปีตามความเชื่อของคนไทย ของเชื้อสายจีน ปีเสือต้องกราบพ่อเสือ เพื่อเสริมดวง เสริมสิริมงคล คนปีวอกไปไหว้โรงเบียร์ แต่บอกตรงๆ คนเกิดทุกปีนักษัตร นิยมไปไหว้เจ้าพ่อเสือทุกปี และไป 15 วันหลังจากตรุษจีน

 

12องค์เทพเจ้าองค์เทพที่สถิตความเชื่อที่ทั่วโลกนับถือองค์ที่5 เจ้าแม่ทับทิม หม่าโจ้ว

เทพผู้พิทักษ์ความปลอดภัยของผู้โดยสารเรือ และยังเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่นคงและความสำเร็จอีกด้วย เพราะฉะนั้นคนชอบบูชาและสวดมนต์ เป็นที่เคารพนับถือของชาวฮกเกี้ยน และคนแต้จิ๋ว ในอดีตยังคงมีการค้าขายระหว่างไทยและจีนโดยเรือสำเภา ชาวไหหลำจะมาถึงประเทศไทยในช่วงต้นปีประมาณเดือนมกราคม

เนื่องจากเกาะไหหลำตั้งอยู่ใกล้ประเทศไทย และจะสักการะจุยบุยหนี่ เมื่อชาวฮกเกี้ยนและแต้จิ๋วมาถึง ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม เนื่องจากกวางตุ้งและฮกเกี้ยนตั้งอยู่ในแผ่นดินใหญ่ซึ่งอยู่ไกลออกไป เทพทั้งหมด และกราบไหว้แม่โจ้ จึงทำให้เกิดความสับสนระหว่างเทพธิดาทั้งสอง นอกจากนี้เครื่องประดับยังอยู่ใกล้กันซึ่งเป็นสไตล์สีแดง ทั้งนี้เนื่องมาจากฝีมือของช่างฝีมือที่เกิดในประเทศไทย

 

12 องค์เทพเจ้า

 

12องค์เทพเจ้าองค์เทพที่สถิตความเชื่อที่ทั่วโลกนับถือองค์ที่6 เทพเจ้ากวนอู

เป็นเทพเจ้าที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรมสูงส่งจากคนจีนมานับพันปี เหตุการณ์ที่ทำให้ผู้คนเคารพเขาคือการเข้าร่วมคำสาบานของพี่น้องของ Liu Bei และ Zhang Fei ไปทำสงครามด้วยความกล้าหาญ

พระเจ้ากวนอูผู้จงรักภักดี กตัญญู มีคุณธรรมและมีคุณธรรม ทำให้เขาก้าวพ้นจากการเป็นคนธรรมดาสามัญ กลายเป็นพระเจ้าและได้รับความเคารพจากบุคคล ในธุรกิจและงานทั่วไป ผู้คนบูชากวนอู เพราะเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อตรง

เชื่อกันว่าการบูชาพระองค์จะนำไปสู่สาวกที่ซื่อสัตย์และภักดี ในการทำธุรกิจหากมีเพื่อน หุ้นส่วน ลูกน้อง หรือเพื่อนร่วมงานที่ดี ความซื่อสัตย์ต่อกันจะช่วยบรรเทาการทรยศ การหักหลัง หรือการโกง ผลงานดีด้านงานแข่งขันธุรกิจให้อำนาจเหนือศัตรูของผู้บูชาทุกประการ เทพซุส

โดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน กีฬา หรือแม้แต่การทำธุรกิจ เขามักจะอวยพรให้เราได้รับการอุปถัมภ์ สิ่งที่หวังความสำเร็จย่อมราบรื่นเสมอ

 

12องค์เทพเจ้าองค์เทพที่สถิตความเชื่อที่ทั่วโลกนับถือองค์ที่7 พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์

พระโพธิสัตว์กษิติครห์ได้รับมอบหมายจากพระศากยมุนีพุทธเจ้าให้เป็นผู้เทศน์เกี่ยวกับสัตว์ในกามทั้ง ๖ ในช่วงเวลาที่พระองค์สิ้นพระชนม์ และพระศรีอริยมตรียังไม่เสด็จลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า มีความมุ่งมั่นสำคัญในการช่วยสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจากนรกนี้ ถ้านรกไม่หลุดพ้นจากสัตว์นรก

ย่อมไม่แสวงหาการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ด้วยเหตุนั้น เทพเจ้ากรีก ผู้หญิง พระองค์จึงถือเป็นพระโพธิสัตว์ของสัตว์ทั้งหลายที่ทนทุกข์ในขุมนรกทั้งมวล ฯลฯ ตลอดจนทรงเป็นผู้คุ้มครองบุตรธิดาทุกคน และเทพผู้อุปถัมภ์ของเด็กและทารกที่เสียชีวิตจากการแท้งบุตรในวัฒนธรรมญี่ปุ่น

การปรากฏตัวของพระโพธิสัตว์นี้ มักจะทำในรูปของพระมหายาน รัศมีที่ฉายรอบศีรษะที่เปลี่ยนทรงผมของเขาด้วยมือข้างหนึ่งถือไม้เท้าที่ใช้เปิดประตูนรก อีกฝ่ายถือแก้วจินดามณี (แก้วทุกชนิด) ให้แสงสว่างท่ามกลางความมืดมิด

 

12องค์เทพเจ้าองค์เทพที่สถิตความเชื่อที่ทั่วโลกนับถือองค์ที่8 พระศรีอริยเมตไตรย

ได้รับการปลูกฝังและเผยแพร่ในประเทศไทยผ่านพระไตรปิฎกและวรรณคดี เช่น พระไตรปิฎก Futuramawong มาลัยพระสูตร ตรีภูมิกาถา ปฐมสมภพกถา ธสโพธิสัตว์อุดม พระมาลัยคำหลวง นอกจากนี้ยังมีตำนาน เรื่องเล่า นิทานพื้นบ้านต่างๆ ที่กล่าวถึงประวัติพระพุทธเจ้าของพระศรีอริยเมตไตรย ชื่อเทพเจ้า

ความเพลิดเพลินของชาติและการจุติของพระองค์ในโลกมนุษย์เพื่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตหลังจากพระโคดมองค์ปัจจุบันเรื่องราววรรณกรรมเหล่านี้สร้างภาพชีวิตผู้คนและสภาพสังคมในยุคของพระศรีอริยไมตรีซึ่งเป็นสังคมในอุดมคติ

มนุษย์ทุกคนมีความสวยงามเท่าเทียมกันและมีอายุขัย 80,000 ปี โดยไม่ต้องทำนาหรือขาย ไม่มีการกดขี่ข่มเหง มีแต่ความสุขนิรันดร์ สิทธิและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน หากมีความจำเป็นใด ๆ ก็ไปขอพรได้จากต้นกัลปพฤกษ์ที่มีอยู่ทั้ง 4 มุมเมือง

ความรู้เรื่องอายะตนะ พรรณนาถึงภูมิจักรวาล รูปนรก สวรรค์ และนิพพาน และหนทางที่จะทำให้ได้เกิดในยุคของพระศรีอริยเมตไตรยซึ่งเป็นกลยุทธิ์ทางศาสนาการกุศลที่ชักนำให้คนทำความดีกลัวบาปประมาทในชีวิต

 

12องค์เทพเจ้าองค์เทพที่สถิตความเชื่อที่ทั่วโลกนับถือองค์ที่9 ไฉ่ซิงเอี้ย

เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งของจีน มั่งคั่งร่ำรวยเงินทอง ดังนั้นจึงนิยมบูชาในเทศกาลสำคัญต่างๆ เพื่อสักการะพระเจ้า Cai Xing Ye ให้กิจการรุ่งเรือง ก้าวหน้าในการงาน สำเร็จทุกด้าน และยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจและช่วยให้มีโชคลาภวาสนา

ชาวไทยเชื้อสายจีน Cai Qing Ye มีความสำคัญมากที่สุดในวันตรุษจีน เนื่องจากวันตรุษจีนถือเป็นวันขึ้นปีใหม่หรือวันเปลี่ยนปีนักษัตร ในหนึ่งปี เทพเจ้า Cai Xing Ye จะลงมาจากสวรรค์เพียงวันเดียว เป็นวันตรุษจีน ดังนั้นเมื่อถึงวันตรุษจีน

ผู้คนจะสักการะพระเจ้าองค์แรก Cai Xing Yee โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 23:00 น. เป็นต้นไป และโต๊ะคำทักทายจะหันไปทางต่าง ๆ ที่เชื่อว่าเทพเจ้า Cai Xing Ye จะลงมา ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี

 

12องค์เทพเจ้าองค์เทพที่สถิตความเชื่อที่ทั่วโลกนับถือองค์ที่10 ไท้ส่วยเอี้ย 

เขาเป็นเทพที่ตำราโหราศาสตร์จีนเชื่อว่ามีอิทธิพลต่อโชคชะตาหรือวิถีชีวิตในแต่ละปี ซึ่งตามความเชื่อมีมากถึง 60 ศพ แบ่งเป็นดาวเหนือ 30 ดวง และดาวใต้ 30 ดวง ซึ่งจำนวนไทซูยี่สัมพันธ์กับคนจีนอายุ 60 ปี และชาวไทยเชื้อสายจีน

ในแต่ละปีรูปปั้น Tai Tribute จะหมุนเวียนแตกต่างกันจนกว่าจะครบ 1 รอบทุกๆ 60 ปี ในแต่ละปีการเปลี่ยนแปลงเทพเจ้าจะส่งผลให้ “ปีชง” และ “ปีฮะ”

การสักการะเทพเจ้าปกป้องโชคลาภหรือท่านไท่ซูยีเป็นความเชื่อของจีนที่คนไทยได้รับและปฏิบัติตามเพื่อแก้ไขปีชองหรือผู้ที่ล่วงลับในปีนั้น แต่คนที่ปิยะหรือไม่ช่องก็ไหว้ขอพรได้ ขอให้ชีวิตมีแต่ความเจริญ ราบรื่น ไร้อุปสรรค

ตามประเพณีจีน การบูชาไทสุ่ยเย่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ของเดือนตามปฏิทินจันทรคติที่ 1 จนถึงวันที่ 15 ของเดือนตามปฏิทินจีน แต่ในปัจจุบันนี้ผู้คนจำนวนมากใช้ในโอกาสอันเป็นมงคล คุณสามารถเคารพเขาก่อนหรือหลังช่วงเวลานี้

 

12 องค์เทพเจ้า

 

12องค์เทพเจ้าองค์เทพที่สถิตความเชื่อที่ทั่วโลกนับถือองค์ที่11 เจ้าพ่อเห้งเจีย ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว

เป็นชื่อที่ได้มาจากพระเจ้าเฮงเจียที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ ในขณะที่ “ฉีเทียนต้าเซิง” หมายถึง “ผู้ยิ่งใหญ่เท่าฟ้า” แต่เด็ก ๆ ในประเทศไทยมักเรียกเขาว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เคารพเขาว่า ” อากง”

ถือว่าเป็นเทพเจ้าจีนที่เด็กไทยและคนเชื้อสายจีนนับถือ นับถือกันมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากคนที่เกิดปีชองแล้ว คนปีวอกก็จะมาไหว้แก้ชง . คนที่เกิดในปีนักษัตรอื่นๆ สามารถไหว้เทพเจ้าเติ้งเจีย เพื่อช่วยเสริมดวงในเรื่องธุรกิจ

 

12องค์เทพเจ้าองค์เทพที่สถิตความเชื่อที่ทั่วโลกนับถือองค์ที่12 เทพเจ้านาจา นาจาซาไท่จื้อ

ทพเด็กผู้ทรงอิทธิฤทธิ์เกินเด็กของจีนองค์นี้ คงจะเป็นที่คุ้นเคยกันดีของแฟนานุแฟนคอลัมน์ไทยรัฐซันเดย์สเปเชียลโดยทีมงานนิตยสารต่วย’ตูน รวมถึงผู้ที่นิยมดูซีรีส์จีน โดยมีทั้งเรื่องที่สร้างจากตำนานของนาจาเอง หรือปรากฏเป็นตัวละครในตำนานอันโด่งดังอย่างไซอิ๋ว นอกจากนี้ ในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีนก็ศรัทธานาจาอยู่ไม่น้อย เห็นได้จากศาลเจ้าของเทพองค์นี้ที่พบได้หลายแห่ง

ผู้ที่มากราบไหว้ ซึ่งมีความเชื่อกันว่าจะให้โชคทางด้านการค้า ทำให้มีผู้คนเข้ามาสักการะมากมาย และก็ได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่เรื่อยมา จนในปัจจุบันก็กลายเป็นศาลเจ้าจีนที่ใหญ่โตสวยงามตระการตา

บทความอื่นๆ>>> 12 สถานศักดิ์สิทธิ์

ดูหนังออนไลน์